Block

chain teknologi

Vad är då blockchain? Man kan enkelt förklara att blockchain består av ett nätverk av medlemmar och en loggbok som i framtiden kan vara ett verktyg som kan hålla koll på sin egen verksamhet och företag som man samarbetar med. Blockchain är lista som innebär att det finns identiska exemplar på alla olika noder som är en del i kedjan. En stor fördel med Blockchain är att förfalskning av information är omöjlig.

Vad är blockchain och hur funkar det?

För att på ett kort och enkelt sätt beskriva hur blockkedjans principer fungerar har vi sammanställt dessa tre förklaringar.

Transparens

Med blockchains distribuerade dokument innebär det att aktörer i kedjan kan få en inblick i vad andra aktörer gör innan eller efter produkten kommer till just sin verksamhet. Detta kallas för Transparensy. Det innebär också att det delade dokumentet endast kan uppdateras genom att delaktiga aktörer kommer överens om en uppdatering och att alla ändrade transaktionerna syns.

Rättigheter

För att ha tillgång till kedjans dokument behöver man också ha tillstånd, vilket innebär att information som finns i dokumentet inte är tillgängligt för vem som helst. Och information kan på ett säkert sätt kan förvaras i dokumenten. Detta kan bidra till ett förminskande av fusk i dokumentation eftersom alla aktörer hela tiden har tillgång till informationen i kedjan. Detta betyder därmed att alla aktörer i kedjan också kan sätta krav på varandra för att nå ett gemensamt bra redovisat resultat. 

Hur fungerar det

För att förklara tekniken bakom blockchain används termen noder. Noderna är datorer som bildar en kedja och har en kopia av alla transaktionerna som skett. Varje nod i kedjan representerar en enhet som på något sätt hanterar vattnet från vattenkraftverket till användare. Eftersom data från maskiner kopplas direkt till blockchain leder det till att ett digitalt säkert certifikat skapas för aktörerna. Alla aktörer i kedjan kan därmed se och leta upp vattnets tidigare användning. Med hjälp av alla noder kan man spåra information om vattnets användning och vattenpåverkan på bara några sekunder.

FÖRDELAR

Med blockchain finns det en hel del fördelar

Vi kommer bara att beskriva några av här. En av fördelarna är transparensen. Det innebär som sagt att alla aktörer delar samma dokument. För att ändra ett dokument krävs det att alla efterföljande dokumentationer samverkar.

Immun

Oföränderlig

Datan som förs in i blockchain är oföränderlig och man kan säga att den är “immun”. Det betyder alltså att det inte går att ändra på eller radera inskriven information.

SÄKER

Arkitektur

För att skapa en säker miljö kring blockchain finns ESAE arkitekturen som är en metod för att tillhandahålla en säker miljö för AD administratörer. 

TILLGÄNGLIGT

Decentraliserat

Ytterligare en fördel med blockchain är att det är decentraliserat vilket som vi tidigare nämnt innebär att alla har samma rätt till information i dokument. 

FÖRDELAR

Smarta kontrakt

Ytterligare en fördel med Blockchain är att smarta kontrakt kan användas. Smarta kontrakt är ett programmerat block som talar om hur aktörer i kontraktet ska agera.

Partnership

Kontroll

Med smarta kontrakt kan alla traditionella kontrakt programmeras och därmed signeras och läggas upp. I kontrakten programmeras då “om XX händer då händer YY”.

STYRKA

Mångfald

Blockkedjans noder kan enskilt bli hackande eller sluta att fungera vilket inte är så bra, fördelen däremot är att om det händer fungerar systemet i helhet ändå.

ATT TÄNKA PÅ

Viktigt att komma ihåg med blockkedjor

Det finns dock också några delar som man behöver tänka på. En av dem är att när data har lagts in är det svårt att ändra på den.

STABILITET

Oföränderlig

Även om stabilitet är en av blockchains fördelar är den inte alltid bra. Att ändra data eller kod är vanligtvis mycket krävande och det är ofta mer lönsamt att konstruera och använda en ny kedja. Det här är också en stor fördel eftersom det motverkar att utomstående ska hacka eller få tillgång till kedjan!

OKUNSKAP

Ny teknik

En annan del att tänka på med blockchain är att det är få som vet att det finns och därmed finns det inte heller några lagar eller regler som reglerar användningen. En annan följd av att det är få som vet att det finnns är att det kan vara svårt att få företag att samarbeta för att kunna skapa kedjorna.

KUNSKAP

Resurskrävande

En tredje del att tänka på är att det är ett komplext system som kräver tid, energi och resurser för att kunna användas och hur det används och på bästa sätt kan tillämpas i olika verksamheter.

Hur kan man gå vidare med användningen av blockchain?

Att använda sig av Blockchain teknologi i en sådan stor skala som Vattenprojektet kan medföra ett flertal fördelar...

Att använda sig av Blockchain teknologi i en sådan stor skala som Samverkan Vatten kan medföra ett flertal fördelar och möjligheter för varje enskild aktör som kan vara mycket lönsamma! Att varje enskild aktör uppnår sina målsättningar för minskad konsumtion och påverkan på vattnet bidrar till minskade kostnader för varje aktör och för samverkansprojektet som helhet. I blockchain nätverk är det möjligt att införa system som kan generera poäng för de aktörer som möter de målsättningar som har satts genom smarta kontrakt i nätverket. I likhet med Bitcoin som ni kanske har hört talas om sen innan, så skulle aktörer som kontinuerligt möter sina målsättningar och strävar mot ytterligare reduceringar kunna generera en elektronisk valuta specifik för detta nätverk som sedan skulle kunna användas för investeringar för den enskilde aktören och Samverkan Vattenprojektet som helhet!

Det öppnar även upp för möjligheter att utveckla sin egen affärsverksamhet, samt skapa nya kontakter och utveckla lönsamma samarbeten. Med flera delaktiga aktörer som delar affärsintressen är det möjligt att använda gemensamma krafter och den elektroniska valutan unik för vattenprojektet till att vara ledande inom sin bransch, och i den nödvändiga förändringsprocessen till att bli mer effektiva i hur vi använder vårt vatten.

Men all den data som genereras genom att implementera blockchain i  verksamheter innehar även ett kommersiellt värde! Som ledande aktörer inom branscher när det kommer till att reducera vattenpåverkan kommer dessa att ha data och kunskap som kan vara intressant för konkurrenter, men även aktörer från andra branscher som kan vara intresserade av era processer och metoder. Det här är något som är bra för planeten och för era verksamheter. Det är något som era kunder kommer att märka och uppskatta! En Win-Win lösning helt enkelt!

Dessutom är vattenprojektet en möjlighet till att vara med från starten i en förändring som skulle kunna utvecklas till större regionala eller nationella blockchain projekt. Det här blockchain projektet som ni kan vara delaktiga i skulle på sikt kunna exporteras till andra länder vilket utgör intressanta affärsmöjligheter och bra PR.

Börja se de fördelar blockchain kan innebära för just era verksamheter var för sig. Men blockchain kan vara något mycket större som gynnar alla aktörer i ett större gemensamt nätverk – Ett nätverk som genom gemensamma krafter avser att kunna stärka sina egna affärsintressen och samtidigt skära ner på vattenkonsumtionen i kommuner, länder och till och med globalt!

Kontakt

Tag kontakt med projektledningen

 

Distance grafisk produktion

Är en reklam och marknadsföringskonsult inriktad på web, media och SEO. Distance är en av de två grundande företagen som benämns stakeholders i projektet Samverkan Vatten. Distance driftar och supportar Samverkan Vattens hemsida och kommunikation på uppdrag av projektledningen.

Innehåll

Samverkan Vatten

HEM
PRESS
STAKEHOLDERS
KONTAKT

Kontakt

Projektledning

Patrik Johansson, Projektledare
Laholms kommun
patrik.johansson@laholm.se