Halmstad Högskolas thinktank med artificiell intelligens, AI:m, ingår som fullvärdig samarbetspartner i projektet Samverkan Vatten. Projektet har under hösten 2020 startat upp arbetet med att definiera och avgränsa enligt projektplanen. Mycket kraft lagts på arbetsgrupperna och rätt fördelning av insatser mellan olika parter. Nedan följer kort information kring pågående arbeten.  

AI (Artificiell intelligens) 

Detta arbete handlar om att titta närmare på vad AI kan göra för projektet. Att hitta de första parametrarna som vi kan nyttja för att med kända data göra vattenbesparande prognostiseringar.

Studentprojekt 1 

Studentprojekten har hittills varit två. Det första handlade om att ta fram ett förslag till en app för att enklare kunna välja rätt utifrån ett hållbarhetsperspektiv (vattenperspektiv). Gruppen har gjort klart sitt arbete och överlämnat ett förslag till lösning samt grafisk profil. Gruppen lämnade även över förslag till fortsatt arbete och pekade specifikt på svårigheten att finna korrekt data för att kunna göra löpande jämförelser.  

Möjlighet till att kunna jämföra olika produkters behov av exempelvis vatten, skulle underlätta för den enskilde. Denna fråga är högaktuell för AI, att med data kunna påverka och förutspå beteende. I produktionen kanske det är så att vi mäter för lite, för oregelbundet och inte på ett standardiserat sätt. Dessutom är denna data inte tillgängliggjord. Den som äger tillgång till data äger även möjlighet till påverkan, framförhållning och bättre resursutnyttjande

Studentprojekt 2 

Den andra studentgruppen har gjort klart sin förstudie och valde efter denna att lägga ner det vidare arbetet. Förstudien handlade om möjligheten att minska vattenförbrukningen genom att reducera utsläppet av ånga från fabrik. Tanken var att kondensera ångan och återanvända den som tvättvatten eller i andra applikationer. Förstudien pekade tyvärr tydligt ut att det inte går att hitta några ekonomiska incitament till investeringen. Både energipriserna och vattenpriserna är i dagsläget för låga för att göra en sådan investering hanterlig.